UGOVOR O PUTOVANJU


                                                          POTVRDA / UGOVOR O PUTOVANJU

Podgorica,  datum  _________________________ g.               Broj Ugovora  ______________________
Prijavljuje se   _____________________________________ za putovanje__________________________,
sa početkom realizacije _________________, po cijeni aranžmana od _______ €.  
Putnik je rođen/a  _______________________  u _____________________, telefon  _______________________ Br. Pasoša ____________________________________,
Kategorija hotela  __________.  Napomena: __________________________________________________
Uz ovu potvrdu / ugovor o putovanju, obaveza organizatora putovanja je da uruči putniku Program putovanja, Opšte uslove putovanja turističke agencije Montesol Travel kao i sve informacije vezane za međunarodno zdravstveno osiguranje koje agencija nudi putniku.
Pravo je i dužnost putnika da se, prije zaključenja Ugovora o putovanju, detaljno upozna sa Programom putovanja, kao i sa sadržinom Opštih uslova putovanja i uslova osiguranja, što prilikom zaključenja Ugovora o putovanju, putnik (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe vrši prijavu i uplatu) potvrđuje, prihvatanjem klauzule sadržane u Ugovoru, shodno odredbama Zakona o Turizmu Republike Crne Gore (od 12.10.2010.g.). Putnik koji se prijavio telefonom, i ne želi da dođe do prostorija agencija da potpiše ugovor o putovanju (zbog nekih razloga je spriječen, iz drugog grada je i slično), a želi da izvrši uplatu elektronskim putem u obavezi je da se sam upozna sa Programom putovanja i Opštim uslovima putovanja preko internet stranice agencije Montesol Travel. Putnik je u tom slučaju u obavezi da odštampa Ugovor o putovanju koji je na internet stranici agencije, popuni ga, potpiše i proslijedi agenciji na faks br.  020/231-217.
Strani državljani preuzimaju obavezu da se sami informišu o viznom režimu zemlje u koju žele da putuju i da sami obezbijede neophodnu vizu ako je ista neophodna za navedeno putovanje.
    Potvrda od strane putnika istovremeno predstavlja Ugovor o putovanju.
    Ovim Ugovorom o putovanju uređuju se prava i obaveze između putnika i turističke agencije Montesol Travel – organizatora putovanja i to: pravo turističke agencije i putnika na naknadu troškova ako je putnik odustao od ugovora; prava putnika za slučaj otkazivanja putovanja od strane agencije; uslovi za izmjenu ugovorene cijene putovanja; postupak, rokovi i obaveze turističke agencije u vezi sa reklamacijom putnika zbog otkaza putovanja, neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga iz programa putovanja, kao i druga prava i obaveze definisane Opštim uslovima putovanja turističke agencije Montesol Travel, a u skladu sa Zakonom o turizmu Republike Crne Gore.
    Turistička agencija Montesol Travel – organizator putovanja, dužna je da se pridržava svih odredaba ugovora o putovanju, Opštih uslova putovanja, kao i Programa putovanja.  
    Rok za podnošenje reklamacije od strane putnika je najkasnije 8 dana od dana završetka putovanja.
    Ugovor je sačinjen u dva primjerka, po jedan primjerak za svaku ugovornu stranu.
               
            Prijavljeni putnik                               Odgovorno lice agencije Montesol Travel
       ___________________                                __________________________ 


                                                                                 


PARTNERI
  • www.filiptravel.rs/
  • www.1atravel.rs
  • www.costacruise.com
  • www.alitalia.com
  • www.airserbia.com
  • montenegroairlines.com
  • www.msckrstarenja.com
  • www.turkishairlines.com