OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

Kupovinom programa zasnivate pravni odnos sa organizatorom putovanja. Potpisivanjem ugovora – prijave  putovanja, dajete saglasnost da ste upoznati sa programom i uslovima programa i da ih u cjelosti prihvatate. Sve dalje navedeno o uslovima putovanja predstavlja pravnu obavezu izmedu Vas kao kupca – korisnika usluga i organizatora i jedini je uslov za razriješavanje svih eventualno nastalih sporova.

Clan 1
PRIJAVE I UPLATE
Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici turisticke agencije “Montesol Travel” (u daljem tekstu: organizator) i ovlašcenim agencijama ( u daljem tekstu: posrednik). Kada posrednik u potvrdi o putovanju ne naznaci svojstvo posrednika, odgovara za izvršenje programa putovanja kao organizator. Prijava postaje punovažna kada je potvrdjena zakljucenjem pisanog ugovora – prijava za putovanje (u daljem tekstu:ugovor).
Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti akontaciju u visini od 40% od cijene aranžmana, a ostatak ugovorene cijene, 7 dana prije pocetka putovanja, ako programom putovanja nije drugacije odredjeno.
Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao.
Clan 2.
PRAVA I OBAVEZE ORGANIZATORA
Pravo i obaveza organizatora je da:                                                                       
•    da putniku izda ugovor o putovanju ( prijava za putovanje ),
•    da putniku ucini dostupnim program putovanja i opšte uslove putovanja,
•    da putniku ponudi osiguranje prema polisi koju organizator ima ugovorenu sa osiguravajucim društvom.
•    da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim obicajima u ovoj oblasti,
•    da isplati putniku adekvatnu naknadu povodom blagovremenog i osnovanog pisanog prigovora zbog potpunog ili djelimicnog neizvršenja usluga  oobuhvacenih programom putovanja.
Clan 3
POSEBNA PRAVA I OBAVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA
- Organizator ima pravo na izmjene u programu putovanja ako su prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator nije mogao predvidjeti, izbjeci ili otkloniti, kao i na izmjene u programu koje su nastale tokom putovanja nakon dogovora i pristanka na promjenu programa više od 80% grupe.
- Organizator je dužan da u što kracem roku obavijesti putnike ukoliko dode do izmjene putovanja prije pocetka putovanja.
- U toku putovanja moguce su izmjene redosljeda boravka i turistickog programa, koje ne povlace novcanu nadoknadu od strane ucesnika putovanja.
- Programom predviden smještaj organizator može zamijeniti smještajem u drugom objektu iste ili više kategorije u  mjestu koje je predvideno programom putovanja.
- Organizator ima pravo da odustane od putovanja ako se za isti nije prijavio minimalan broj putnika predviden programom putovanja.
- Organizator o storniranju putovanja iz ovih razloga dužan je da obavijesti putnike najkasnije 7 dana prije predvidenog putovanja i dužan je da putniku vrati cjelokupno uplacenu sumu najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.
- Isto pravo organizator ima i u slucaju ako prije ili u toku putovanja nastupe vanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeci ili otkloniti, a koje nisu postojale u vrijeme primanja uplata za putovanje.
- Ukoliko se putovanje prekida iz ovih razloga organizator ima pravo na naknadu za stvarno pružene usluge.
- Organizator putovanja ne snosi odgovornost za zdravstvene probleme korisnika putovanja.
- Organizator može povecati cijenu i zahtijevati doplatu ako je došlo do promjene kursa razmjene valute, promjene u tarifama prevoznika,ukoliko utice na cijenu putovanja, povecanja zakonskih, poreskih i slicnih obaveza koje uticu na povecanje cijene putovanja i jednostrano povecanje cijene pružalaca usluga bitnih za putovanje. Za povecanje objavljene cijene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika, a povecanje cijene se može odnositi samo na dio usluga koji nije vec placen od strane putnika.
Ako povecanje ukupno ugovorene cijene prelazi 10%, putnik može putem pisanog otkaza raskinuti ugovor bez obaveze naknade štete, ali najkasnije u roku od 48h od dostavljanja obavještenja o povecanju cijene, u kom slucaju ima pravo na povracaj onoga što je platio organizatoru. Ukoliko u naznacenom roku putnik pisanim putem ne obavijesti organizatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom.
- Cijena aranžmana ne sadrži troškove koje putnik sam napravi u toku korišcenja aranžmana (room servis, pice iz sobnog bara, obroci koji nisu po programu, telefonski racuni, i dr.)
Clan 4.
PRAVA I OBAVEZE KORISNIK PUTOVANJA 
- Pravo je i obaveza putnika da se detaljno upozna sa programom putovanja i da dobije pismeni primjerak istog.
- Da na prijavi putovanja, odnosno ugovoru o organizovanom putovanju svojerucnim potpisom potvrdi da je upoznat sa programom putovanja i da prihvata program i opšte uslove putovanja,u svoje ime i u ime putnika za cije potrebe se vrši uplata putovanja što prilikom zakljucenja ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za cije potrebe zakljucuje ugovor ) potvrdjuje prihvatanjem klauzule u prijavi “Saglasan sa opštim uslovima putovanja”,
- Da uplati iznos u valutama na nacin i po dinamici kako je predvideno.
- Da u predvidenom roku organizatoru da podatke i dokumenta koji su potrebni za prevoz, smještaj,  prelaz preko granice. Za eventualne netacnosti u pomenutim dokumentima svu odgovornost snosi putnik licno.
- Da on licno, njegove isprave i njegov prtljag ispunjavaju uslove propisane našim propisima kao i propisima zemalja u koje se putuje ( granicni,carinski, sanitarni, monetarni i dr. ). U slucaju nepoštovanja propisa sve posljedice snosi sam putnik.
- Putnik odgovara licno i snosi sve, eventualne, posljedice za štetu koju pricini organizatoru putovanja ne izvršavanjem ili kršenjem navedenih i drugih zakonskih, administrativnih propisa i odredbi.
- Putnik nema pravo da traži smještaj u hotel, odnosno sobu prije 14:00 casova na dan dolaska, a dužan je da napusti hotel, odnosno sobu u 09:00 casova na dan odlaska.
- Putnik je dužan da poštuje kucni red objekta u kome je smješten i licno odgovara za eventualnu štetu koja je nanešena na objektu, sobi, apartmanu za vrijeme njegovog boravka u istom.
- Ucesnici putovanja su dužni da se obavijeste kod nadležne zdravstvene ustanove i da poštuju sve zdravstvene propise za putovanje u odredenu zemlju. U slucaju bolesti u toku korišcenja aranžmana troškove lijecenja snosi ucesnik putovanja.
- Ukoliko putnik nije izricito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatice bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja.
Trokrevetne sobe su na bazi standardne dvokrevetne sobe sa pomocnim ležajem, koji može znacajno pogoršati konfor smještaja. Cetvorokrevetne sobe su na bazi standardne dvokrevetne sobe sa dva pomocna ležaja, koji mogu znacajno pogoršati konfor smještaja.

Clan 5
POSEBNA PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA PUTOVANJA
- Putnik može odrediti drugo lice da umjesto njega koristi usluge predvidene programom putovanja. Uslov je da to lice zadovoljava posebne zahtjeve predvidene za odredeno putovanje i da organizatoru putovanja nadoknadi troškove prouzrokovane zamjenom.
- Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o cemu je dužan pismeno izvijestiti organizatora putovanja.
Datum prijema pisanog otkaza predstavlja osnov za obracun naknade koja pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, i to:
•    10% -ako se otkaže 30 dana prije pocetka putovanja
•    20% -ako se otkaže 29 do 15 dana prije pocetka putovanja
•    50% -ako se otkaže 14 do 8 dana prije pocetka putovanja
•    <85% -ako se otkaže 7 do 1 dana prije pocetka putovanja
•    100%-ako se otkaz izvrši na dan ili poslije pocetka putovanja
•    Uplaceni avans prilikom prijave i rezervacije putovanja od strane putnika zadrzava agencija u slucaju da prijavljeni putnik odustane od putovanja na racun organizacionih troskova.
- Putnik ce platiti samo ucinjene troškove organizatoru ukoliko do otkaza dode usled okolnosti koje nije mogao izbjeci ili otkloniti i to: bolest ili smrt putnika, bracnog druga, srodnika prvog nasljednog reda, brata ili sestre, odnosno poziv za vojnu vježbu putnika i elementarna nepogoda zvanicno proglašena. Za navedene slucajeve putnik je obavezan dostaviti pisane dokaze organizatoru.
U ovom slucaju putnik je dužan da u roku od 5 dana dostavi organizatoru pismenu potvrdu o uzroku otkaza, izdatu od nadležnih organa. Ukoliko lice koje je odustalo od putovanja obezbijedi odgovarajucu zamjenu ili zamjenu nade organizator, to lice je dužno platiti samo ucinjene troškove organizatoru.
- Ukoliko ucesnik putovanja svojevoljno prekine putovanje ili ukoliko je sprijecen da ga nastavi zbog ucinjenog prekršaja ili zbog nepoštovanja programa i uputstava predstavnika agencije, i time ne koristi programom predvidene usluge, organizator nije obavezan da prihvati zahtjev za vracanje novca. Ucesnik putovanja snosi sve posljedice zbog gubitka ( krade ili drugi nacin nestanka ) licnih putnih dokumenata ili prtljaga prije ili u toku putovanja.
- Putnik ima pravo na besplatan prevoz prtljaga do težine koju odreduje prevoznik. Organizator putovanja ne snosi nikakvu odgovornost za uništeni, ošteceni ili izgubljeni prtljag, kao ni za kradu prtljaga..
- Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost pasoša ili za neblagovremeno obezbjedenje viza, kao ni odgovornost ukoliko diplomatsko-konzularno predstavništvo odbije izdavanje vize ili ako nadležni organ strane zemlje ne odobri ulazak u zemlju. Sve eventualno nastale troškove snosi ucesnik putovanja.
- U slucaju eventualnih prekršaja zakona i posebno zakona zemlje u kojoj se boravi pocinjene od strane nekog od putnika, sve posljedice snosi putnik licno,a organizator putovanja nije dužan obezbijediti povratak istog lica (pocinioca prekršaja) zajedno sa ostatkom grupe, a to važi i ako prekršaj pocini grupa putnika.Organizator,takode u tom slucaju nema nikakve materijalne obaveze prema pomenutom putniku ili grupi putnika.
- Organizator putovanja korisnicima svojih usluga PREPORUCUJE da osiguraju sebe i svoj prtljag kod neke od osiguravajucih kuca na teritoriji Crne Gore u cilju zaštite usled nepredvidjenih okolnosti.
- Maloljetna lica mogu postati korisnici aranžmana samo uz pratnju jednog od roditelja ili uz pismenu saglasnost oba roditelja ovjerenu u sudu.
Clan 6.
CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA
Cijene za sva putovanja  date su po osobi na bazi hotelskog smještaja u dvokrevetnim sobama, ako u programu putovanja drugacije nije predvidjeno.
Cijene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora i ne mogu biti predmet prigovora - reklamacije.
Turisticko putovanje obuhvata kombinaciju najmanje dvije od sledecih usluga: uslugu prevoza, turistickog vodica - pratioca, smještaja, ishrane i pripremu i organizaciju putovanja, za koje usluge je programom putovanja definisana jedinstvena cijena.
Cijena aranžmana ( ako drugacije nije ugovoreno ) ne obuhvata:
•    aerodromske takse,
•    fakultativne izlete,
•    troškove pribavljanja i izdavanja viza,
•    dodatne usluge: room servis, korišcenje sobnog bara, klima uredjaja, sportske, ljekarske, telefonske i sl. usluge).
Sve vrste posebnih usluga ( jednokrevetna soba, dodatni obroci, sobe-pogled more ili sobe sa posebnim položajem, sobe tipa “suite” ili porodicne sobe i sl. ) putnik posebno placa i dužan ih je naruciti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik zahtjeva posebnu uslugu za vrijeme putovanja, istu placa predstavniku ino partnera u valuti zemlje u kojoj se nalazi, odnosno neposrednom pružaocu usluga.
Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne izlete i naknadno izvršene usluge po zahtjevu putnika a koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga, a koje nisu bile predvidjene programom putovanja.
Clan 7.
KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponudjeni smještajni objekti i prevozna sredstva i dr. u programima organizatora opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanija programa putovanja. Ishrana, konfor i druge usluge kategorisani su po lokalnim-nacionalnim propisima od strane domicilnih turistickih uprava, a standardi smještaja i usluga su razliciti i nisu uporedivi po destinacijama.
Programi putovanja su oznaceni brojem kalendarskih dana. Prvi dan je dan polaska na putovanje, a poslednji dan oznacen na programu putovanja je dan povratka.
Clan 8.
REKLAMACIJE
-  Ukoliko eventualnu štetu treba da nadoknadi pružalac usluge, organizator ce odluciti da li ce isplatu izvršiti on, a od pružaoca usluga ostvariti nadoknadu ili ce zastupati putnika da naknadu štete ostvari kod pružaoca usluga koji je izazvao štetu.
-  Za sve sporove nastale u vezi naknade štete po ovom osnovu nadležan je Sud opšte nadležnosti.
-  Ako su usluge iz programa putovanja nepotpuno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjernu naknadu, ako organizatoru dostavi blagovremeni i opravdani pisani prigovor. Svaki putnik - nosioc ugovora, prigovor podnosi pojedinacno, jer organizator nece primiti u postupak grupne prigovore-reklamacije.

Postupak u vezi sa prigovorom: 

•    putnik je dužan u mjestu boravka istaci prigovor za neodgovarajucu uslugu predstavniku organizatora ili drugom ovlašcenom licu neposrednog pružaoca usluge. Putnik je obavezan saradjivati sa predstavnikom organizatora i neposrednog izvršioca usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponudjeno rješenje koje odgovara uplacenoj usluzi, organizator nece uvažiti naknadni putnikovu reklamaciju,
•    ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom cinjenica da je nastavio korišcenje ponudjenog rješenja smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen,
•    najkasnije 8 dana po povratku sa puta, ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik ima pravo da uloži pismeno obrazloženi prigovor organizatoru uz prilaganje pismene potvrde i eventualnih racuna o placenim dodatnim troškovima. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore,
•    organizator je dužan dostaviti putniku pisani odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Organizator ce rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik prihvati prijedlog organizatora dužan je potpisti potvrdu o isplati naknade sa kluzulom da putnik nema nikakvih daljih potraživanja po bilo kom osnovu od organizatora.
•    dok organizator u navedenom roku ne donese pisani odgovor, putnik se odrice posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže YUTA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.
Naknada po prigovoru može dostici samo iznos reklamiranog dijela usluge, ne može obuhvatiti vec iskorišcene usluge, niti dostici iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Ovime se iskljucuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.
•    Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora, može se žaliti arbitraži YUTA-e.
U skladu s Pravilnikom o arbitraži, arbitražni postupak se pokrece prijedlogom putnika ili organizatora, uz obavezu uplate procijenjenih troškova arbitražnog postupka od strane oba ucesnika u postupku, a na osnovu rješenja predsjednika arbitražnog vijeca.
-  Prevoz prtljaga do odredjene težine koju odredjuje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga putnik placa prema važecim cijenama avio-prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljaga. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prtljag.
Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljeni, ošteceni ili ukradeni prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unijetom u smještajni objekat.
Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja i dr., a prema važecim medjunarodnim propisima, domacim propisima i važecim uzansama.
Clan 9.
POPUSTI
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja su determinisani od  strane hotelijera i drugih neposrednih pružaoca usluga i iste treba tumaciti restriktivno ( npr. za djecu do dvije godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja).
Clan 10.
INDIVIDUALNA PUTOVANJA “NA UPIT“
Kod individualnih ”rezervacija na upit“ organizator naplacuje troškove rezervacije u skladu sa vremenom angažovanja i poštanskim i dr. troškovima (telefon, telefax, e.mail i dr.).
Putnik polaže na ime troškova rezervacije ( na upit ) depozit koji ne može biti manji od 15 EUR. Ukoliko rezervacija bude prihvacena od strane putnika, depozit se uracunava u cijenu aranžmana.
Ukoliko rezervaciju organizator ne potvrdi, depozit se u cjelosti vraca putniku. Ako putnik ne prihvati ponudjenu i potvrdjenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u cjelosti za pokrice troškova rezervacije.

PUTNIK                                                                                                   Montesol Travel
___________________                               m.p.                                       _________________
                                                                                                            


PARTNERI
  • www.filiptravel.rs/
  • www.1atravel.rs
  • www.costacruise.com
  • www.alitalia.com
  • www.airserbia.com
  • montenegroairlines.com
  • www.msckrstarenja.com
  • www.turkishairlines.com